RODO DLA PRACOWNIKÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DLA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN

 1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, które zbiera WMD Jacek Wyspiański ul. Bardzka 3a, 50-516 Wrocław, WMD Jacek Wyspiański jako administrator danych osobowych, co dzieje się z tymi informacjami, a także jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z [adres e-mail].

W celu prowadzenia działalności restauracyjnej, WMD Jacek Wyspiański zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również „danymi osobowymi„), w tym informacje o naszych przyszłych, obecnych i byłych pracownikach oraz osobach współpracujących w ramach umów prawa cywilnego, a także o członkach ich rodzin.

W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:

  • dlaczego i w jaki sposób WMD Jacek Wyspiański gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;

  • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe oraz

  • jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.

 1. Co pokrywa polityka prywatności?

Niniejsza polityka dotyczy wszelkich form wykorzystywania przez nas danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski w odniesieniu do danych osobowych osób zatrudnionych przez WMD Jacek Wyspiański bez względu na podstawę zatrudnienia, a także o członkach ich rodzin lub innych osobach wskazanych jako uprawnione do świadczeń udzielanych za pośrednictwem WMD Jacek Wyspiański (łącznie „Pracownicy””).

 1. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

  1. Dane Pracowników

   1. Obowiązkowe dane Pracowników

W przypadku Pracowników – oprócz danych odebranych w procesie rekrutacji, opisanych w polityce prywatności dla kandydatów na Pracowników – zbieramy:

 1. dane, których podanie jest wymogiem ustawowym (w przypadku Pracowników zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę), tj.:

  • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  • inne dane osobowe Pracownika, a także dane osobowe dzieci Pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez Pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy (na przykład zwolnienia na opiekę nad dzieckiem lub urlopów związanych z rodzicielstwem),

  • od 1 stycznia 2019 r. – numer rachunku płatniczego, jeżeli Pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych,

  • inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa.

 1. pozostałe informacje dotyczące zatrudnienia, jak również podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez pracodawcę (m.in. wynagrodzenie, premie, uprawnienia do świadczeń emerytalnych, ubezpieczenie i inne świadczenia, okresy zatrudnienia/awansów/zmian pozycji, ocena pracy, informacje dot. zajmowanej pozycji, takie jak tytuł stanowiska, informacje o obecnościach, w tym o zwolnieniach chorobowych lub urlopach, wysokość odprowadzanych podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, informacje o służbie wojskowej etc.),

 2. dane wprost wymienione na właściwym kwestionariuszu osobowym dla Pracownika,

 3. dane osobowe przetwarzane za pomocą korporacyjnych mediów społecznościowych i podobnych narzędzi funkcjonujących w WMD Jacek Wyspiański oraz dostarczane przez Pracowników za pomocą takich narzędzi,

 4. w przypadku użytkowania przez Pracownika samochodów służbowych, w których zostały zainstalowane urządzenia śledzące lokalizację – dane osobowe dotyczące lokalizacji samochodu oraz użytkującego go Pracownika,

 5. w przypadku funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych u Franczyzobiorcy – dane osobowe niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z takiego funduszu oraz wysokości tych świadczeń, w tym dane o sytuacji materialnej, życiowej lub rodzinnej osoby uprawnionej do takich świadczeń.

W przypadku Pracowników niebędących obywatelami polskimi, możemy zbierać dane z dokumentów poświadczających tożsamość – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w stosunku do odpowiednich organów odpowiedzialnych za politykę imigracyjną.

Konsekwencją niepodania powyższych danych jest (i) niemożność kontynuowania zatrudnienia w WMD Jacek Wyspiański lub sprawowania przez WMD Jacek Wyspiański pozostałych funkcji związanych z zatrudnieniem, takich jak funkcja płatnika podatków i składek na ubezpieczenia społeczne lub (ii) dostarczania Pracownikowi narzędzi pracy, takich jak samochody służbowe lub korporacyjne media społecznościowe i inne podobne narzędzia.

Jeżeli zajdzie potrzeba zebrania od Państwa innych danych osobowych niezbędnych do wypełnienia naszych prawnych lub regulacyjnych obowiązków lub do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z zawartej między nami umowy (lub niezbędnych do zawarcia takiej umowy), poinformujemy Państwa, że podanie tych informacji jest obowiązkowe oraz o konsekwencjach niemożności pobrania przez nas tych informacji.

   1. Dane wrażliwe

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą również obejmować specjalne, szczególnie wrażliwe kategorie danych, takie jak dotyczące zdrowia (w tym dane dotyczące choroby lub wypadków przy pracy, informacje dotyczące niepełnosprawności, dane zawarte na orzeczeniach lekarzy medycyny pracy odnośnie zdolności do pracy lub dane dotyczące sytuacji zdrowotnej osób uprawnionych do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) lub dane dotyczące przynależności związkowej.

Możemy także przetwarzać dane dotyczące naruszeń prawa przez Pracowników:

 1. jeżeli dotyczy to wykroczeń w ruchu drogowym w przypadkach, gdy otrzymamy taką informację od właściwych organów (więcej na ten temat w punkcie 3.1.4 poniżej);

 2. jeżeli dotyczy to popełnienia przez Pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, w przypadku, gdy przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Takie kategorie danych będą szczególnie chronione przez WMD Jacek Wyspiański . W szczególności takie dane nie będą udostępniane żadnym niepowołanym osobom.

   1. Monitoring Pracowników

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, WMD Jacek Wyspiański stosuje szczególny nadzór nad miejscem pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Monitoring jest dokonywany za pomocą kamer telewizji przemysłowej (CCTV).

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu monitoringu i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

   1. Dane zbierane z innych źródeł

WMD Jacek Wyspiański może również zbierać dane osobowe o Pracownikach z innych źródeł niż bezpośrednio od samych Pracowników. Dotyczy to następujących sytuacji:

   1. zbierania informacji od Pracowników – dotyczy to danych o członkach rodzin lub innych osobach uprawnionych do świadczeń, wskazanych w punkcie 3.1.1 i 3.1.2;

   2. zbierania danych od agencji pracy tymczasowej – w zakresie danych osobowych pracowników tymczasowych,

   3. zbierania danych osobowych uczestników konkursów organizowanych przez McDonald’s Polska sp. z o.o. będących Pracownikami WMD Jacek Wyspiański dla celów wydania nagród w takich konkursach – w zakresie danych osobowych obejmujących wyniki uzyskane w danym konkursie;

   1. zbierania danych osobowych użytkowników Strefy McDonald’s od McDonald’s Polska sp. z o.o. będących Pracownikami WMD Jacek Wyspiański dla celów administrowania grafikiem pracy w internecie – w zakresie danych osobowych obejmujących czas pracy;

   2. zbierania określonych prawem informacji o Pracowniku od organów publicznych w przypadku, gdy podanie WMD Jacek Wyspiański takich informacji przez te organy wynika z przepisów prawa;

   3. zbierania informacji o popełnieniu przez użytkownika samochodu służbowego wykroczenia w ruchu drogowym od właściwych organów, takich jak np. Policja lub Straż Miejska, lub podmiotów świadczących usługi leasingu samochodów służbowych – w przypadkach, gdy WMD Jacek Wyspiański jest zobowiązany do wskazania osoby kierującej pojazdem.

 1. Na jakiej podstawie prawnej i do jakich celów przetwarzamy dane osobowe?

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Nie możemy przetwarzać danych osobowych, jeśli nie mamy ważnej podstawy prawnej. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa lub zgodnie z Państwa żądaniem jest niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed zawarciem umowy, np. do wypłaty wynagrodzenia;

 2. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, takich jak składanie raportów lub informacji do odpowiednich urzędów (np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) lub wprost nakazuje nam to przepis prawa (np. art. 221 Kodeksu pracy);

 3. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów WMD Jacek Wyspiański i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością;

 4. w niektórych przypadkach, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę.

Takimi „uzasadnionymi interesami” są:

 1. podnoszenie kwalifikacji Pracowników poprzez szkolenia;

 2. oferowanie naszych produktów i usług klientom restauracji (m.in. możemy przekazać klientowi, dostawcy lub kontrahentowi pracownicze dane kontaktowe jednego z naszych Pracowników, wskazując, że ta osoba jest osobą kontaktową w ramach organizacji WMD Jacek Wyspiański ;

 3. zapobieganie oszustwom lub działalności przestępczej, niewłaściwemu wykorzystaniu naszych produktów lub usług, a także dbanie o bezpieczeństwo naszych systemów IT;

 4. spełnianie naszych celów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej;

 5. ustalanie lub dochodzenie przez WMD Jacek Wyspiański roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;

 6. obsługa reklamacji pochodzących od klientów restauracji;

 7. monitoring wideo lokalu restauracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pracownikom, klientom i innym osobom znajdujących się w lokalu oraz ochrony mienia;

 8. zapewnienie organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych Pracownikowi narzędzi pracy poprzez monitoring poczty elektronicznej lub inne formy monitorowania aktywności Pracownika, takie jak systemy GPS zainstalowane w użytkowanych przez Pracownika samochodach służbowych;

 9. środki powzięte w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie zatrudnienia, planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.).

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych wrażliwych

Szczególne kategorie danych osobowych (tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, jak również dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) mogą być przetwarzane przez WMD Jacek Wyspiański jedynie w szczególnych przypadkach, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej – dotyczy to danych osobowych obejmujących:

  • stopień niepełnosprawności i związane z nim szczególne uprawnienia Pracowników,

  • informacje zawarte na formularzach zwolnień od pracy oraz orzeczeniach lekarzy wykonujących czynności z zakresu medycyny pracy,

  • informacje dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

  • informacje dotyczące przynależności do związku zawodowego w sytuacjach, gdy zależą od tego określone uprawnienia lub szczególna ochrona Pracownika (np. ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy),

  • dane dotyczące sytuacji zdrowotnej osób uprawnionych do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

WMD Jacek Wyspiański może także przetwarzać dane dotyczące naruszeń prawa przez Pracowników, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku wskazania osoby kierującej pojazdem lub jeżeli dotyczy to popełnienia przez Pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, w przypadku, gdy przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

  1. Zgoda na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani, nie będzie skutkowało rozwiązaniem stosunku pracy z Pracownikiem, a jej odwołanie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla Pracownika.

  1. Cel przetwarzania danych

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. W szczególności przetwarzamy dane osobowe Pracowników w celach:

  • administrowania i zarządzania naszym personelem (w tym do zarządzania zadaniami, nieobecnościami, ewidencji czasu pracy oraz do planowania zmian kadrowych);

  • umożliwienia Pracownikom korzystania z dodatkowych świadczeń lub narzędzi dostarczanych przez WMD Jacek Wyspiański lub podmioty współpracujące;

  • realizowania zadań w ramach zawartych umów;

  • szkolenia naszych Pracowników;

  • zarządzania naszą dokumentacją pracowniczą, w tym w szczególności aktami osobowymi Pracowników;

  • obliczania wynagrodzenia, premii i bonusów;

  • wydawania nagród w konkursach organizowanych przez McDonald’s Polska sp. z o.o.;

  • monitorowania działań naszych Pracowników w miejscu pracy, w tym zgodności z zasadami oraz obowiązującymi przepisami BHP;

  • kierowania Pracowników na obowiązkowe badania lekarskie;

  • zarządzania naszymi zasobami informatycznymi;

  • zarządzania wszelkimi działaniami dyscyplinarnymi;

  • udzielania odpowiedzi na zapytania organów publicznych lub sądowych (np. Policji lub organów odpowiedzialnych za politykę imigracyjną) lub żądania takich organów;

  • przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na WMD Jacek Wyspiański w stosunku do Pracowników.

 1. Jak chronimy dane osobowe?

Wszyscy Pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych, w szczególności kierownicy oraz menedżerowie restauracji, muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Pracowników przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.

 1. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one przekazywane?

  1. W ramach McDonald’s

Możemy przekazywać dane osobowe naszym Pracownikom, a także innym Franczyzobiorcom oraz do McDonald’s Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie „McDonald’s„). Dotyczy to następujących sytuacji:

   1. udostępniania danych osobowych Pracowników WMD Jacek Wyspiański McDonald’s Polska sp. z o.o. dla celów przeprowadzania przez ten podmiot kontroli legalności zatrudnienia w WMD Jacek Wyspiański – w zakresie danych osobowych, jakie przetwarza WMD Jacek Wyspiański w związku z zatrudnieniem Pracowników;

   2. udostępniania danych osobowych Pracowników WMD Jacek Wyspiański McDonald’s Polska sp. z o.o. dla celów przeprowadzania przez ten podmiot szkoleń Pracowników – w zakresie danych osobowych identyfikujących Pracowników;

   3. udostępniania danych osobowych Pracowników WMD Jacek Wyspiański McDonald’s Polska sp. z o.o. oraz innym podmiotom należących do McDonald’s oraz dostawcom usług na rzecz tych podmiotów dla celów obsługi korporacyjnych mediów społecznościowych i podobnych narzędzi – w zakresie danych osobowych Pracowników przetwarzanych przez WMD Jacek Wyspiański oraz dostarczanych przez Pracowników za pomocą takich narzędzi;

   4. udostępniania danych osobowych Pracowników innym Franczyzobiorcom w przypadku tymczasowego świadczenia pracy przez takiego pracownika dla innego Franczyzobiorcy.

W powyższych sytuacjach, podmioty McDonald’s są samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, że WMD Jacek Wyspiański nie ma wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzają one Państwa dane osobowe. WMD Jacek Wyspiański nie jest odpowiedzialny za zgodność działalności takich podmiotów z przepisami.

  1. Poza McDonald’s

Możemy również przekazywać dane osobowe odbiorcom oraz innym stronom trzecim spoza McDonald’s, aby realizować cele wymienione w punkcie 4.4 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy inną podstawą prawną (np. wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych). Za odbiorców lub inne strony trzecie mogą być uznane:

 1. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie WMD Jacek Wyspiański , takie jak:

 • nasi dostawcy systemów informatycznych oraz usług hostingowych,

 • podmioty zapewniające obsługę kadrowo-płacową,

 • podmioty świadczące obsługę księgową,

 • podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów.

Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez WMD Jacek Wyspiański . WMD Jacek Wyspiański ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

 1. podmioty takie, jak:

 • agencje pracy tymczasowej (w zakresie danych osobowych pracowników tymczasowych),

 • podmioty kontrolujące dostęp do lokalu restauracji (np. administratorzy budynków, w których mieści się lokal) lub podmioty świadczące usługi ochrony,

 • doradcy prawni lub podatkowi,

 • podmioty zarządzające flotą samochodową,

 • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych,

 • partnerzy handlowi, dostawcy lub kontrahenci WMD Jacek Wyspiański (dotyczy Pracowników występujących w charakterze przedstawiciela lub osoby kontaktowej w ramach WMD Jacek Wyspiański ,

 • towarzystwa ubezpieczeniowe lub brokerzy ubezpieczeniowi (jeżeli Pracownicy obejmowani są ubezpieczeniem);

 • podmioty świadczące usługi organizacji imprez;

 • podmioty realizujące usługi na rzecz Pracowników (benefity, opieka medyczna, szkolenia itp.).

Tego typu podmioty są samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, że WMD Jacek Wyspiański nie ma wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzają one Państwa dane osobowe. WMD Jacek Wyspiański nie jest odpowiedzialny za zgodność działalności takich podmiotów z przepisami.

 1. wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie.

  1. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe przekazywane w ramach lub poza McDonald’s mogą być również przetwarzane w kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG„), który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG.

Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, WMD Jacek Wyspiański wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że ​​takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, WMD Jacek Wyspiański może przykładowo skorzystać z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą będącym osobą trzecią na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie nastąpi na teren jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych. Możecie Państwo także poprosić o dodatkowe informacje w tym zakresie i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia, korzystając ze swoich praw określonych w punkcie 8.

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym zostały one zgromadzone lub aby było to zgodne z wymogami prawnymi.

Dane osobowe Pracowników są przetwarzane:

 1. w zakresie danych przechowywanych w aktach osobowych – przez cały okres zatrudnienia, a po upływie tego czasu – przez 50 lat po zakończeniu zatrudnienia (okres ten może od dnia 1 stycznia 2019 r. ulec zmianie do 10 lat w związku z nowelizacją przepisów prawa);

 2. w zakresie danych pochodzących z monitoringu – przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub WMD Jacek Wyspiański powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

 3. w zakresie pozostałych danych – przez okres zatrudnienia lub korzystania z dodatkowych świadczeń lub narzędzi, a po upływie tego czasu:

   1. przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu umożliwienia WMD Jacek Wyspiański dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; co do zasady jest to okres do 3 lat dla roszczeń pracowniczych oraz do 6 lat dla roszczeń osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne lub roszczeń w stosunku do takich osób) oraz

   2. przez okresy wymagane przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych – lub przepisy o rachunkowości; w większości przypadków są to okresy pięcioletnie.

Jeśli jednak pragną Państwo, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały usunięte z naszych baz danych, istnieje możliwość złożenia wniosku zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 8, który rozpatrzymy w sposób tam określony.

 1. Jakie przysługują Państwu prawa i jak można z nich korzystać?

  1. Przysługujące prawa

Pracownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez WMD Jacek Wyspiański . Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, mają również Państwo prawo wnieść o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 8.2. poniżej. WMD Jacek Wyspiański niezwłocznie skoryguje takie informacje.

Mają Państwo również prawo do:

 1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy WMD Jacek Wyspiański uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

 2. żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

 3. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

 4. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku, gdy WMD Jacek Wyspiański przetwarza te dane w oparciu o uzasadnione interesy WMD Jacek Wyspiański, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 5. przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych WMD Jacek Wyspiański w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony WMD Jacek Wyspiański i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

WMD Jacek Wyspiański będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

  1. Korzystanie z przysługujących Państwu praw

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać:

 • za pośrednictwem swojego bezpośredniego przełożonego (np. kierownika lub menedżera restauracji);

 • kontaktując się drogą korespondencyjną z WMD Jacek Wyspiański pod adresem WMD Jacek Wyspiański, ul. Bardzka 3a, 50- 516 Wrocław, wysyłając wiadomość e-mail na adres paulina.rogoz@wmd.com.pl lub dzwoniąc pod numer 784508889.

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki WMD Jacek Wyspiański [przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości sposobami wskazanymi powyżej.

Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji WMD Jacek Wyspiański , istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu lub zmiana stanu cywilnego). Zachęcamy Pracowników do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

 1. Aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 15.05.2018 i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej polityce, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej w WMD Jacek Wyspiański .